Studia Włocławskie – tom 21 (2019)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie – tom 21 (2019)

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENS

 • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa
  Introductory wording of the Bishop of Wloclawek diocese, Wiesław Mering
 • Życie i działalność naukowa ks. dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego, prof. UKSW – oprac. ks. Krzysztof Graczyk
  Life and academic activity of Rev. Janusz Gręźlikowski, professor of Cardinal Stefan Wyszynski University – arranged by Rev. Krzysztof Graczyk

 • Bibliografa podmiotowa ks. dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego, prof. UKSW – zestawił ks. Janusz Borucki
  Subjective bibliography of Rev. Janusz Gręźlikowski, professor of Cardinal Stefan Wyszynski University – arranged by Rev. Janusz Borucki


 • KS. STANISŁAW JANKOWSKI SDB
  Ester i Maryja – vitae parallelae
  Esther and Mary – vitae parallelae

 • KS. MACIEJ MAŁYGA
  Ludzka wolność jako współprzyczyna „jeszcze nie” królestwa Bożego
  Human freedom as a co-cause for the „not yet” of the Kingdom of God

 • KS. ANDRZEJ TOMALAK
  Rozumienie prymatu Piotrowego w teologii katolickiej i prawosławnej. Zarys sytuacji 
  Understanding of the Primacy of Peter in Catholic and Orthodox theology. An outline of situation

 • KS. JOACHIM NOWAK
  Indywidualne zmartwychwstanie w chwili śmierci. Śmierć jako początek nowego życia 
  Individual resurrection at the time of death. Death as the beginning of a new life

 • BP JACEK KICIŃSKI CMF
  Charyzmaty w Kościele i dla Kościoła. Perspektywy i zagrożenia
  Charisms in Church and for Church. Perspectives and dangers

 • KS. CZESŁAW JÓZEF PARZYSZEK SAC
  Święty Józef wzorem bliskiej relacji z Chrystusem w życiu osób konsekrowanych
  Saint Joseph – a model of close relationship with Christ in the life of consecrated people

 • KS. ARKADIUSZ KRUK
  Teologiczno-duchowa interpretacja wybranych zjawisk paramistycznych opisanych na kartach Żywota świętej Katarzyny ze Sieny autorstwa błogosławionego Rajmunda z Kapui
  Theological and spiritual interpretation of the selected para-mystic phenomena described in the pages of the Life of saint Catherine from Siena by blessed Rajmund of Capua

 • KS. MAREK TATAR
  Doskonałość chrześcijańskiego życia według błogosławionego Antoniego Rewery
  Excellence of the Christian life according to blessed Antoni Rewera

 • KS. LECH KRÓL
  Uświęcająca moc modlitwy w życiu kapłana według Pism bł. biskupa Michała Kozala
  Sanctifying power of a prayer in the priest’s life according to Works of Bl Michał Kozal

 • KS. SEBASTIAN KRUK
  Rola darów Ducha Świętego w małżeństwie i rodzinie w świetle katechez papieża Franciszka
  The role of the Holy Spirit’s gifts in marriage and family in the light of pope Francis’s catechesis

 • KS. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Współczesne przemiany Kościoła w perspektywie pastoralnej. Od Pawła VI do Benedykta XVI
  Contemporary transformations of the Church from a pastoral perspective. From Paul VI to Benedict XVI

 • KS. ARTUR NIEMIRA
  Wymóg miłosierdzia w działalności duszpasterstwa rodzin. Refleksje wokół adhortacji Amoris laetitia
  A requirement of mercy in the pastoral care of families. Reflections around apostolic exhortation Amoris laetitia

 • KS. MARIAN BRONIKOWSKI
  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie jako wyzwanie dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce
  World Youth Days in Krakow as a challenge for the pastoral ministry of youth in Poland

 • KS. JACEK BUTA
  Nastolatek jako adresat przekazu treści wiary na lekcji religii w szkole ponadpodstawowej 
  Teenager as an addressee of the content of the faith during the Religious Education in the secondary school

 • KS. ŁUKASZ BUCKI
  Starania o odnowę formy i treści kościelnego przepowiadania
  The attempt of renewal of the form and the content of the church proclamation

 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Ewolucja nauczania Kościoła na temat kary śmierci w XX oraz XXI wieku
  Evolution of Church teachings about the death penalty in 20th and 21th century

 • KS. WOJCIECH GÓRALSKI
  Synod płocki arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 1938 roku
  The synod of Płock of archbishop Antonie Julian Nowowiejski from 1938

 • KS. HENRYK STAWNIAK SDB
  Czy jest ciągłość w nauczaniu Kościoła posoborowego o prokreatywności i nierozerwalności małżeństwa?
  Is there the continuity in the teaching of the post-conciliar Church about the procreative and indissolubility of marriage?

 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę w świetle najnowszych dokumentów Konferencji Episkopatu Polski
  The Church’s concern about marriage and family in the light of the most recently documents of the Polish Episcopate Conference

 • KS. JANUSZ JEŻEWSKI
  Realizacja zasady prawa do obrony przez adwokata w kontekście reformy kanonicznego procesu małżeńskiego dokonanej przez papieża Franciszka
  Realisation of the principle of the rights of defence by the advocate in the context of the canonical matrimonial process effectuated by Pope Francis

 • KS. RYSZARD SZTYCHMILER
  Potrzeba norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących adwokatów kościelnych
  Need of rules of Polish Episcopal Conference considering the church attorneys

 • MAREK SAJ CSsR
  Zgorszenie jako przyczyna odmowy pogrzebu kościelnego w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych
  Mischief as Reason for Refusal of the Church Funeral in the light of polish diocesan synods

 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK
  Wartość trwałości małżeństwa i rodziny w świadomości młodzieży klas VII, VIII oraz III gimnazjum. Studium prawno-socjologiczne
  The value of durability of the marriage and family in the mind of the Youth from class VII, VIII and III of Secondary School – the legal-social study

 • KAMIL TROMBIK
  Ks. Konstanty Michalski – filozofem przyrody?
  Rev. Konstanty Michalski – a nature philosopher?

 • KS. MARIUSZ CHROSTOWSKI
  O Bogu w pismach Leszka Kołakowskiego
  About God in the writings of Leszek Kołakowski

 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Logika jako przedmiot filozoficznych zainteresowań ks. prof. Józefa Iwanickiego
  Logic as an object of philosophical interests of rev. prof. Józef Iwanicki

 • PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr
  Paradygmat wolności i wyzwolenia. Refleksje historyczno-teologiczne
  Paradigm of freedom and liberation. Historical and theological reflections

 • PIOTR LISZKA CMF
  Idea historiozoficzna Nowego Świata i jej realizacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
  The United States as viewed through philosophy of history

 • KS. DANIEL BRZEZIŃSKI
  Rytualizacja mitu w starożytnych religiach misterycznych: ku zrozumieniu liturgii chrześcijańskiej
  The Ritualization of Myth in Ancient Mystery Religions: Toward a Better Understanding of Christian Liturgy


VLADISLAVIENSIA

 • NATALIA LUCYNA MUSIDLAK ZSNM
  Sługa Boży bp Wojciech Owczarek – wczoraj i dziś. W 100. rocznicę święceń biskupich 
  Servant of God, Bp Wojciech Owczarek – tomorrow and today. In the 100th anniversary of episcopal ordination

 • KS. JACEK KĘDZIERSKI
  Troska pasterska biskupa Wiesława A. Meringa o Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
  Pastoral care of Bishop Wiesław A. Mering for Jan Długosz Complex of Catholic Schools in Włocławek

 • KS. HENRYK WITCZAK
  Dzieje włocławskiej placówki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 
  History of Włocławek institution of the Convention of the Franciscan Sisters of the Family of Mary

 • KS. PAWEŁ SZCZEPANIAK
  Powrót Syna Marnotrawnego Guercina z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku jako przykład sztuki potrydenckiej
  The Return of the Prodigal Son by Guercin in the Diocese Museum in Włocławek as an example of the post-Tridentine art

 • KS. KAZIMIERZ RULKA
  Prawo w księgozbiorach włocławskich profesorów kanonistów. Na podstawie fragmentów ich osobistych zbiorów książek zachowanych w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
  Law in the Włocławek canon law lecturers’ collections of books on the basis of their personal books stored in Włocławek Seminary?

 • KS. ANTONI PONIŃSKI
  Wybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle archiwaliów Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Włocławku
  The election of John Paul II and his first pilgrimage to Poland in the light of the archives of the Voivodeship Committee of the Polish United Workers’ Party in Włocławek

 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Problematyka podejmowana w „Studiach Włocławskich” (2011–2018)
  The issues taken in “Włocławek Studies” (2011–2018)


SPRAWOZDANIA I RECENZJE

REPORTS AND REVIEWS

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2018 – ks. Janusz Borucki, ks. Henryk Witczak 
  The activity report of the Theological Academic Society of the Major Seminary in Włocławek in 2018 – ks. Janusz Borucki, ks. Henryk Witczak

 • Stanisław Jankowski, Dariusz Sztuk, Historia zbawienia, Warszawa 2018 – ks. Lech Król 

 • Stanisław Urbański, Mistyczki niepodległej Polski 1918–2018. Przesłanie Jezusa, Warszawa 2018 – ks. Piotr Głowacki

 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 47: Nowe życie w Chrystusie, cz. 3; t. 48: Nowe życie w Chrystusie, cz. 4, Świdnica 2018 – ks. Zdzisław Pawlak

 • Włocławski słownik biograficzny, red. S. Kunikowski, t. 7, Włocławek 2018 – K. R. 

 • Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018 – ks. Henryk Witczak

 • Monografia parafii św. Bartłomieja w Czernikowie, wczoraj – dziś – jutro, red. P. Siołkowski, Czernikowo 2018 – ks. Janusz Gręźlikowski

 • Janina Pierzchałka, Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy” 1926–1931, Włocławek 2018 – K. R.


 • Wykaz skrótów
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach