Studia Włocławskie tom 17 (2015)

Studia Włocławskie tom 17 (2015)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.17 (2015)

 

 SPIS TREŚCI

 • Od redakcji
 • Komunikat Biskupa Pelplińskiego JANA BERNARDA SZLAGI o wyniesieniu ks. prałata dr. Wiesława Alojzego Meringa do godności biskupiej
 • Kalendarium życia bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa – zestawił ks. Henryk Witczak
 • Bibliografia podmiotowa bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa za lata 2010–2015 – zestawił ks. Wojciech Morzycki 
 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Działalność ustawodawcza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa w latach 2010–2015
 • KS. KRZYSZTOF KONECKI
  Wkład Księdza Biskupa Wiesława Meringa w rozwój kultu świętych i błogosławionych związanych z diecezją włocławską
 • KS. ARTUR NIEMIRA
  Troska o rodzinę i życie w nauczaniu Biskupa Wiesława Meringa
 • KS. WALDEMAR KARASIŃSKI
  W świecie lecz nie dla świata. Kaznodziejstwo bp. Wiesława Alojzego Meringa w latach 2010–2015
 • KS. STANISŁAW JANKOWSKI
  Symbolika pasterza w tekstach biblijnych
 • KS. JERZY PAŁUCKI
  Epistolografia w misyjnej posłudze Kościoła. Zagadnienia wybrane
 • KS. TOMASZ KACZMAREK
  Odnalezienie relikwii św. Szczepana „otworzeniem bramy łaskawości Boga”
 • KS. WOJCIECH HANC
  „Od konfliktu do komunii”. Przyczynek do wspólnego luterańsko-katolickiego upamiętnienia Reformacji w roku 2017
 • DARIUSZ DUSZEŃSKI
  Wezwania moralne liturgii słowa ze święta Przemienienia Pańskiego
 • KS. LECH KRÓL
  Eklezjalny wymiar życia konsekrowanego w świetle dokumentów Kościoła
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Wpływ duchowości na relacje interpersonalne w rodzinie
 • KS. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Chrzest w praktyce duszpasterskiej
 • KS. JERZY BAGROWICZ
  Radość głoszenia Ewangelii. Na marginesie katechetycznych wątków adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka
 • KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  Parafialna strona internetowa narzędziem katechetycznym
 • KS. KAZIMIERZ PANUŚ
  Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński
 • KS. ZBIGNIEW SKROBICKI
  Antropocentryzm w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II
 • KS. HENRYK SŁAWIŃSKI
  Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń

VLADISLAVIENSIA

 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Ewolucja prawa synodalnego diecezji włocławskiej w zakresie życia konsekrowanego
 • KS. ZBIGNIEW GMURCZYK
  Historia Archiwum Diecezjalnego we Włocławku w latach 1956–1960
 • KS. WITOLD KUJAWSKI
  Parafie włączone w 1818 r. do diecezji kujawsko-kaliskiej z diecezji krakowskiej, poznańskiej i wrocławskiej
 • KS. HENRYK WITCZAK
  Powstanie i rozwój sieci parafialnej we Włocławku
 • KS. WOJCIECH FRĄTCZAK
  Z dziejów parafii Drużbin
 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Nauczanie filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku w XIX wieku
 • PIOTR PAWŁOWSKI
  Cztery XIX-wieczne peregrynacje naukowe po katedrze włocławskiej. Zapoznane źródła do historii sztuki
 • BARBARA GRELA
  Nagrobek biskupa Piotra z Bnina autorstwa Wita Stwosza w katedrze we Włocławku
 • EWA PIETRZAK
  Brewiarz włocławski ms 9, czyli kilka słów o konserwacji średniowiecznej księgi
 • AGNIESZKA CIESIELSKA
  Konserwacja Mszału włocławskiego ms 14 ze zbiorów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA

 • TOMASZ CYBULSKI
  Proces Zofii Marchewki w Brześciu Kujawskim
 • KS. KAZIMIERZ RULKA
  Kościół św. Witalisa we Włocławku
 • KS. JACEK KAPUŚCIŃSKI
  Bibliografia duchowieństwa diecezji częstochowskiej. Publikacje na łamach „Kroniki Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” w latach 1907–1925
 • Listy biskupa Michała Kozala z obozu koncentracyjnego w Dachau

SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2014/2015 – ks. Janusz Borucki

TABLE OF CONTENS

 • From the editor
 • Jan Bernard Szlaga, the Pelpin Bishop’s announcement about naming Rev. Prelate Dr. Wiesław Alojzy Mering the bishop of the Diocese of Włocławek
 • The calendar of the life of the Bishop Dr. Wiesław Alojzy Mering – collected by Rev. Henryk Witczak
 • Subject bibliography of the Bishop Wiesław Mering over the period 2010–2015 – collected by Rev. Wojciech Morzycki
 • rev. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Legislative activity of Bishop Wiesław Alojzy Mering in the years 2010–2015
 • rev. KRZYSZTOF KONECKI
  Bishop’s Wiesław Mering contribution to the development of the venerations of the saints and blessed connected to the Diocese of Włocławek
 • rev. ARTUR NIEMIRA
  The concern of family and life in the teaching of the Bishop Wiesław Mering
 • rev. WALDEMAR KARASIŃSKI
  Within the World, but Not for the World. Preaching Activity of Wiesław Alojzy Mering, the Bishop of Włocławek, in Years 2010–2015
 • rev. STANISŁAW JANKOWSKI
  The symbolism of the shepherd in the biblical texts
 • rev. JERZY PAŁUCKI
  The epistolography in the missionary service of Church. Selectes issues
 • rev. TOMASZ KACZMAREK
  The discovery of the relics of Saint Stephen as an opening of the gate of God’s benevolence
 • rev. WOJCIECH HANC
  “From conflict to communion”. Contribution to the common Lutheran-Catholic commemoration of the five hundredth anniversary of the Reformation
 • DARIUSZ DUSZEŃSKI
  Moral appeals of the liturgy of the word in the celebration of The Transfiguration of Jesus
 • rev. LECH KRÓL
  The ecclesial dimension of consecrated life in the light of the Christian Church’s documents
 • rev. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  The impact of spirituality on interpersonal relationships within the family
 • rev. JAN KAZIMIERZ PRZYBYŁOWSKI
  Baptism in the pastoral practice
 • rev. JERZY BAGROWICZ
  The joy of preaching the Gospel. The catechetical topics in the context of the Evangelii gaudium apostolic exhortation of Pope Francis
 • rev. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  The parish website as the catechetical tool
 • rev. KAZIMIERZ PANUŚ
  One Wawel homily and two priests – deportees to Siberia: the Rev. Father Wacław Nowakowski OFM Cap and the Rev. Father Teodor Rogoziński
 • rev. ZBIGNIEW SKROBICKI
  Anthropocentrism in the social teachings of the Pope John Paul II
 • rev. HENRYK SŁAWIŃSKI
  The right to freedom of religion and its violation in contemporary Europe
 • rev. JÓZEF DĘBIŃSKI
  From the history of Golub-Dobrzyń

 VLADISLAVIENSIA

 • rev. JANUSZ BORUCKI
  The synodal law evolution in Włocławek Diocese in the field of consecrated life
 • rev. ZBIGNIEW GMURCZYK
  The history of Diocesan Archives in Włocławek 1956–1960
 • rev. WITOLD KUJAWSKI
  Parishes joined to the Diocese of Włocławek in 1818 from the Dioceses of: Kraków, Poznań, Wrocław
 • rev. HENRYK WITCZAK
  The origin and development of parishes net in Włocławek
 • rev. WOJCIECH FRĄTCZAK
  From the history of Drużbin parish
 • rev. ZDZISŁAW PAWLAK
  Teaching of philosophy in the Diocesan Seminary in Włocławek in the 19th century
 • PIOTR PAWŁOWSKI
  Four 19th-century scientific peregrinations of the cathedral in Włocławek. Known resources to art history
 • BARBARA GRELA
  Tomb effigy of bishop Piotr of Bnin by Veit Stoss
 • EWA PIETRZAK
  The Breviary of Włocławek ms 9 – a few words about the preservation of the medieval book
 • AGNIESZKA CIESIELSKA
  The preservation of Missal of Włocławek ms 14 from the sources of the library of the Seminary in Włocławek

REFERENCES AND SOURCES

 • TOMASZ CYBULSKI
  The trial of Zofia Marchewka in Brześć Kujawski
 • rev. KAZIMIERZ RULKA
  St. Witalis Church in Włocławek
 • rev. JACEK KAPUŚCIŃSKI
  The Bibliography of Częstochowa Diocese Clergy. Publications in the Papers of “Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” in 1907–1925
 • The bishop Michał Kozal’s letters from the concentration camp in Dachau

REPORTS

 • Annual activity report of Theological Scientific Society of the Major Seminary in Włocławek in 2014/2015 – Rev. Janusz Borucki
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach