Studia Włocławskie tom 16 (2014)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.16 (2014)

 

SPIS TREŚCI

 • BISKUP WŁOCŁAWSKI WIESŁAW MERING
  List gratulacyjny dla Jubilata ks. prof. Wojciecha Frątczaka
 • Biogram ks.dr hab.Wojciecha Frątczaka – ks.Kazimierz Rulka
 • Wykaz publikacji ks. dr. hab. Wojciecha Frątczaka – zestawił ks. Kazimierz Rulka
 • KS. JERZY BAGROWICZ
  W służbie rozwoju teorii i historii pedagogiki katolickiej w Polsce. Profesor Janiny Kostkiewicz poszukiwania i dokonania
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Komunistyczne obozy koncentracyjne w Polsce pojałtańskiej
 • DARIUSZ DUSZEŃSKI
  Przemienienie Pańskie
 • ROMAN DZIEDZIC
  Łowiectwo – istota, kultura, funkcjonowanie, znaczenie
 • KS. TADEUSZ FITYCH
  Impuls do walki z nowymi formami niewolnictwa i osobowej degradacji. 800. rocznica śmierci założyciela zakonu trynitarzy – św. Jana z Mathy (1150–1213)
 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Trydencka reforma i odnowa Kościoła. Refleksje w 450. rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545–1563)
 • KS. TOMASZ KACZMAREK
  Dylemat chrześcijanina żołnierza w świetle De corona Tertuliana
 • KS. KRZYSZTOF KONECKI
  Natura roku kościelnego w Konstytucji o świętej liturgii
 • BP JAN KOPIEC
  Opolanin w służbie Ewangelii dla świata arabskiego. Dominik ze Skorogoszczy (XVII w.)
 • KS. LECH KRÓL
  Życie i sylwetka duchowa bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk (1828–1905)
 • KS. JÓZEF MANDZIUK
  Jezuici we Wrocławiu
 • KS. ARTUR NIEMIRA
  Problem pierwotnej samotności i jedności w świetle Jana Pawła II interpretacji biblijnego opisu stworzenia człowieka
 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Filozoficzne aspekty ideologii gender
 • KS. MICHAŁ SADOWSKI
  „Trzecie płuco” chrześcijaństwa? Jan Paweł II a Kościoły tradycji syryjskiej
 • JAN SZYSZKO
  Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi. Środowiskowy punkt widzenia
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Biblijne inspiracje duchowości katolickiej

VLADISLAVIENSIA

 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Geneza i podstawy prawne diecezjalnej i parafialnej rady duszpasterskiej w diecezji włocławskiej
 • KS. ZBIGNIEW GMURCZYK
  Archiwum Diecezjalne we Włocławku jako warsztat pracy dla historyka. Przyczynek do monografii instytucji
 • KS. WITOLD KUJAWSKI
  Domniemane związki Mikołaja Kopernika z Włocławkiem
 • STANISŁAW KUNIKOWSKI
  Społeczny ruch naukowy i kulturalny we Włocławku w latach 1945–1989
 • KS. TEODOR LENKIEWICZ
  Prasa katolicka w życiu parafialnej wspólnoty. „Wspólnota Zawiślańska”
 • KS. TADEUSZ LEWANDOWSKI
  Natura kaznodziejstwa w ujęciu ks. Mariana Rzeszewskiego (1911–1982)
 • KS. PIOTR PAWEŁ OBOLEWSKI
  Dwory ziemiańskie na terenie parafii Białotarsk w latach 1918–1939
 • PIOTR PAWŁOWSKI
  Maciej Sisinius (ok. 1574–1625) – życie, twórczość, księgozbiór i fundacja kanonika włocławskiego
 • KS. ANTONI PONIŃSKI
  Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów
 • KS. MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI
  Duchowieństwo dekanatu uniejowskiego w latach 1790–1791. Studium prozopograficzne
 • JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB
  Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów w Koninie w latach 1994–2014
 • ANZELM JANUSZ SZTEINKE OFM
  Brat Anioł Alojzy Rogoziński (1893-1954) OFM, ostatni kwestarz na Kujawach
 • KS. HENRYK WITCZAK
  Źródła do dziejów parafii obecnej diecezji włocławskiej wcześniej należących do archidiecezji gnieźnieńskiej znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, na przykładzie parafii Dobra

SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2013/2014

TABLE OF CONTENS

 • THE BISHOP OF WŁOCŁAWEK WIESŁAW MERING
  The congratulatory letter for Rev. Prof. Wojciech Frątczak
 • The biography of Rev. Prof. Wojciech Frątczak
  – Rev. Kazimierz Rulka
 • The list of publication of Rev. Prof. Wojciech Frątczak
  – collected by Rev. Kazimierz Rulka
 • FR. JERZY BAGROWICZ
  In the service of theory and history development of Catholic education in Poland. Searchings and achievements of professor Joanna Kostkiewicz
 • FR. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Communist concentration camps in post-Yalta Poland
 • DARIUSZ DUSZEŃSKI
  Transfiguration of the Lord
 • ROMAN DZIEDZIC
  Hunting – the gist, culture, functioning, importance
 • FR. TADEUSZ FITYCH
  The impetus to fight against new forms of slavery and personal degradation. 800th anniversary of the death of the founder of the Trinitarian Order – St. John of Matha (1150–1213)
 • FR. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  The Tridentine reform and Church renewal. Thoughts on the 450th anniversary of the Council of Trent adjournment (1545–1563)
 • FR. TOMASZ KACZMAREK
  The dilemma of a Christian soldier in the view of Tertulian’s De corona
 • FR. KRZYSZTOF KONECKI
  The nature of the Church year in the Sacred Liturgy Constitution
 • RT. REV. JAN KOPIEC
  The Opole inhabitant in the service of the Gospel for Arabic world. Dominik ze Skorogoszczy (XVII w.)
 • FR. LECH KRÓL
  The life and spiritual profile of blessed Małgorzata Łucja Szewczyk (1828–1905)
 • FR. JÓZEF MANDZIUK
  The Jesuits in Wrocław
 • FR. ARTUR NIEMIRA
  The problem of the the initial loneliness and unity in the view of the John Paul II’s interpretation of the biblical description of the human creation
 • FR. ZDZISŁAW PAWLAK
  The philosophical aspects of the gender ideology
 • FR. MICHAŁ SADOWSKI
  The ‘third lung’ of Christianity? John Paul II and the Syriac tradition churches
 • JAN SZYSZKO
  Poland in the European Union with the particular emphasis on case of the countryside. The environmental point of view
 • FR. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  The Biblical inspirations of Catholic spirituality

VLADISLAVIENSIA

 • FR. JANUSZ BORUCKI
  The genesis and legal basis of the diocesan and parish pastoral council in the Włocławek Diocese
 • FR. ZBIGNIEW GMURCZYK
  The Diocesan Archives in Włocławek as a workshop for a historian. The reason for the institution monography
 • FR. WITOLD KUJAWSKI
  The Nicolaus Copernicus’s alleged links to Włocławek
 • STANISŁAW KUNIKOWSKI
  Scientific and cultural social movement in Włocławek in 1945–1989
 • FR. TEODOR LENKIEWICZ
  The Catholic press in the parish community life. “Wpólnota Zawiślańska”
 • FR. TADEUSZ LEWANDOWSKI
  The nature of preaching in the view of Rev. Marian Rzeszewski (1911–1982)
 • FR. PIOTR PAWEŁ OBOLEWSKI
  The gentry mansions on the Białotarsk parish’s grounds in 1918–1939
 • PIOTR PAWŁOWSKI
  Maciej Sisinius (c. 1574–1625) – the life, works, library and the foundation of the canon of Włocławek
 • FR. ANTONI PONIŃSKI
  Priests working in Włocławek Diocese in Bydgoszcz province who were involved in the beginnings of priest-patriots movement
 • FR. MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI
  The priesthood of Uniejów deanery in 1790–1791. Prosopographical study
 • JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB
  The pastoral and educational activity of Salesians in Konin in 1994–2014
 • ANZELM JANUSZ SZTEINKE OFM
  Friar Anioł Alojzy Rogoziński (1893–1954) OFM, the last collector in the Kujawy region
 • FR. HENRYK WITCZAK
  The sources for the history of parishes in the current Włocławek Diocese which used to belong to Gniezno Archidiocese that they are in Diocesan Archives in Włocławek, based on the example of Dobra parish

REPORTS

 • Annual activity report of Theological Scientific Society of the Major Seminary in Włocławek in 2013/2014
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach