Studia Włocławskie tom 14 (2012)

 Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.14 (2012)

Spis treści

 • Słowo Biskupa Włocławskiego WieSłaWa Meringa
 • Ks. Jerzy Misiurek
  Życie i działalność naukowo-badawcza ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego
 • Adam Józef Sobczyk Msf
  Ujęcie świętości w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego
 • Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego
  – zestawił ks. Lech Król
 • Ks. Waldemar Chrostowski
  Błogosławieństwa i ich znaczenie w Starym Testamencie
 • Ks. Dariusz Zagórski
  Jezus Chrystus w De consensu Evangelistarum libri quattuor św. Augustyna
 • Ks. Tomasz Kaczmarek
  Kult męczenników oraz cuda za ich wstawiennictwem według św. Augustyna
 • Ks. Jerzy Pałucki
  Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli
 • Ks. Czesław S. Bartnik
  Misterium ludzkiego „ja”
 • Antoni J. Nowak Ofm
  Dojrzałość ludzka
 • Ks. Jerzy Bagrowicz
  Dążenie do sensu podstawowym wyrazem duchowości człowieka
 • Ks. Lech Król
  Życie ukryte w duchowości zgromadzenia córek najczystszego Serca najświętszej Maryi Panny w świetle reguły i konstytucji
 • Ks. Marek Chmielewski
  Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckich
 • Ks. Krzysztof Konecki
  Duchowość liturgii godzin
 • Ks. Stanisław Suwiński
  Antropologiczne podstawy życia duchowego według św. Franciszka Salezego
 • Paweł Placyd Ogórek OCD
  Duchowość karmelitańska
 • Ks. Stanisław Jankowski
  Duchowość Natuzzy Evolo
 • Ks. Jarosław M. Popławski
  Modlitwa i eucharystia w nauczaniu o. Piotra Semenenki
 • Ks. Kazimierz Skoczylas
  Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko wzorem osobowym w wychowaniu chrześcijańskim
 • Ks. Jan Perszon
  Zbawienie poza Kościołem? Kulturowy kontekst pluralistycznej teologii religii
 • Ks. Wojciech Cichosz
  Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych. Od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej
 • Ks. Czesław Rychlicki
  Rola małżeństwa i rodziny w kulturowym rozwoju społeczeństwa
 • Ks. Mirosław Mróz
  Upadek idei postępu a cnota nadziei: poszukiwania w obrębie prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa
 • Ks. Grzegorz Wawrzyniak
  Powołanie człowieka do świadczenia miłosierdzia
 • Ks. Henryk Sławiński
  Nowoczesna technologia a liturgia. Historia i współczesne wyzwania
 • Eugeniusz Sakowicz
  Tożsamość, misja i posługa uniwersytetu katolickiego według konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae
 • Ks. Walerian Słomka
  Sprawa człowieka w lubelskim przesłaniu Jana Pawła II do środowisk akademickich
 • Juan Manuel Burgos
  Personalizm dziś
 • Ks. Zdzisław Pawlak
  Problem świadomości w personalistycznej koncepcji człowieka Karola Wojtyły
 • Ks. Jan Nowaczyk
  Jan Paweł II o kulturze
 • Ks. Stanisław Urbański
  Cnoty teologalne w nauczaniu ks. Piotra Semenenki
 • Ks. Roman Harmaciński
  Rola integracyjna biskupa Wilhelma Pluty na ziemi lubuskiej
 • Ks. Czesław Majda
  Meandry polskiej religijności na przykładzie parafii wielkomiejskiej
 • Ks. Jan Przybyłowski
  Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce
 • Ks. Janusz Borucki
  Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio 
 • Ks. Stanisław Tofil
  Obraz Boga proponowany w homiliach drukowanych w „Materiałach homiletycznych” w roku Jubileuszowym 2000
 • Ks. Krzysztof Graczyk
  Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa
 • Ks. Józef Dębiński
  Kościół katolicki w Rosji
 • BP Władysław Blin
  Rzymskokatolicka parafia św. Stanisława w Mohylewie w latach 1989–1999
 • Ks. Ignacy Najmowicz
  Kościół konkatedralny w Kwidzynie

Vladislaviensia

 • Piotr Pawłowski
  Stefan Damalewicz jako prekursor historii sztuki w Polsce
 • Zofia Hanna Kuźniewska
  Z dziejów opieki charytatywnej w diecezji kujawsko-pomorskiej. Szpitale wiejskie w dekanacie włocławskim
 • Ks. Henryk Witczak
  Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Koninie
 • Ks. Wojciech Frątczak
  Konfiskata własności kościelnych w Królestwie Polskim w świetle ukazu Cesarza Aleksandra II z 14/26 Xii 1865 r.
 • Ks. Witold Kujawski
  Nabytki terytorialne diecezji włocławskiej według bulli Vixdum Poloniae Unitas z 1925 r.
 • Ks. Krzysztof Kamiński
  Formacja katechetyczna kapłanów diecezji włocławskiej w drugiej połowie XX wieku (od 1945 r.)
 • Ks. Bogumił Leszcz
  Uczestnictwo rodziny w życiu Kościoła i we wspólnocie parafii (z uwzględnieniem doświadczeń parafii w Lubiczu Górnym)
 • Ks. Dariusz Fabisiak
  Oaza chorych i niepełnosprawnych w diecezji włocławskiej
 • Ks. Waldemar Karasiński
  Moralność i duchowość chrześcijańska w kazaniach ks. Mariana Nassalskiego
 • Ks. Antoni Poniński
  Sprawa operacyjno-ewidencyjna „Podrzegacz” [!]. Władze PRL wobec duchowieństwa katolickiego diecezji włocławskiej na przykładzie losów ks. Jana Szczesiaka
 • Anzelm Janusz Szteinke OFM
  Związki ks. Władysława Szafrańskiego (1908–1996) z klasztorem franciszkańskim we Włocławku
 • Ks. Kazimierz Rulka
  Refleksje przy przeglądaniu księgozbioru biskupa Romana Andrzejewskiego

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności teologicznego towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku w roku 2010/2011
  – ks. Krzysztof Graczyk, ks. Lech Król

 

CONTENTS

 • Preface by the Bishop of Włocławek, WIESŁAW MERING
 • Fr. Jerzy Misiurek
  Life and scientific work of fr. Professor Ireneusz Werbiński
 • Adam Józef Sobczyk MSF
  The presentation of the concept of holiness in the publications of fr. Professor Ireneusz Werbiński
 • Subject and object bibliography of fr. Professor Ireneusz Werbiński
  – collected by Fr. Lech Król
 • Fr. Waldemar Chrostowski
  Blessings and their meaning in the old Testament
 • Fr. Dariusz Zagórski
  Jesus Christ in De consensu Evangelistarum libri quattuor by St Augustine
 • Fr. Tomasz Kaczmarek
  The worship of martyrs and miracles done by their intercession according to St Augustine
 • Fr. Jerzy Pałucki
  The ecclesia-creating role of friendship in the teachings of Paulin of Nola
 • Fr. Czesław S. Bartnik
  The mystery of the human “I”
 • Antoni J. Nowak Ofm
  Human maturity
 • Fr. Jerzy Bagrowicz
  Striving to achieve sense as a basic expression of man’s spirituality
 • Fr. Lech Król
  Hidden life in the spirituality of the congregation of the daughters of the Purest heart of Mary according to their rule and constitution
 • Fr. Marek Chmielewski
  Prayer in the spiritual life of a consecrated lay person. A study in the light of the teachings of the church on secular institutes
 • Fr Krzysztof Konecki
  The spirituality of the Liturgy of the hours
 • Fr. Stanisław Suwiński
  Anthropological basis of the spiritual life according to St francis de Sales
 • Paweł Placyd Ogórek OCD
  The carmelite spirituality
 • Fr. Stanisław Jankowski
  The spirituality of Natuzza Evolo
 • Fr. Jarosław M. Popławski
  Prayer and Eucharist in the teachings of fr. Piotr Semenenka
 • Fr. Kazimierz Skoczylas
  Blessed fr. Jerzy Popiełuszko as a role model in the christian upbringing
 • Fr. Jan Perszon
  Salvation outside the church? The cultural context of the pluralist theology of religions
 • Fr. Wojciech Cichosz
  The value of a christian family in the age of modern cultural and post-industrial changes. From a nuclear to a global family
 • Fr. Czesław Rychlicki
  The role of a marriage and a family in the cultural development of a society
 • Fr. Mirosław Mróz
  The fall of the idea of progress versus the virtue of hope: a search in the sphere of the real development of a man and a society
 • Fr. Grzegorz Wawrzyniak
  A man’s vocation to show mercy
 • Fr. Henryk Sławiński
  Modern technology versus liturgy. History and modern challenges
 • Eugeniusz Sakowicz
  The identity, mission and service of a catholic university according to the apostolic constitution of John Paul II Ex corde Ecclesiae
 • Fr. Walerian Słomka
  The issue of a man in the Lublin message of John Paul II to academic circles
 • Juan Manuel Burgos
  Personalism today
 • Fr. Zdzisław Pawlak
  The problem of awareness in the personalistic concept of a man of Karol Wojtyła
 • Fr. Jan Nowaczyk
  John Paul II on culture
 • Fr. Stanisław Urbański
  The theological virtues in the teachings of fr. Piotr Semenenka
 • Fr. Roman Harmaciński
  The integration role of bishop Wilhelm Pluta in the Lubusz Land
 • Fr. Czesław Majda
  The meanders of the Polish religiousness presented on an example of a big city Parish
 • Fr. Jan Przybyłowski
  The protection of personal data in the catholic church in Poland
 • Fr. Janusz Borucki
  The right and the duty of parents to bring up children in the light of the Apostolic Exhortation of John Paul II Familiaris consortio
 • Fr. Stanisław Tofil
  The image of God presented in the homilies printed in “The homiletic Materials” in the Jubilee year 2000
 • Fr. Krzysztof Graczyk
  The requirement for internal freedom in making a decision about marriage
 • Fr. Józef Dębiński
  Catholic church in Russia
 • Bp Władysław Blin
  The Roman catholic Parish of St Stanislaus in Mohylewo in the years 1989–1999
 • Fr. Ignacy Najmowicz
  The co-cathedral church in kwidzyn

Vladislaviensia

 • Piotr Pawłowski
  Stefan Damalewicz as the forerunner of the history of art in Poland
 • Zofia Hanna Kuźniewska
  From the history of the charity care in the diocese of Włocławek Rural hospital in the deanery of Włocławek
 • Fr. Henryk Witczak
  The creation and the development of the parish network inkonin
 • Fr. Wojciech Frątczak
  The confiscation of the church lands in Poland in the light of the decree of the emperor Alexander II from 14/26 XII 1865
 • Fr. Witold Kujawski
  Territorial acquisitions of the diocese of Włocławek according to the Vixdum Poloniae unitas bull of 1925
 • Fr. Krzysztof Kamiński
  The religious education formation of the priest of the diocese of Włocławek in the second half of the 20th century (since 1945)
 • Fr. Bogumił Leszcz
  The participation of a family in the life of the church and a parish community (considerating the experiences in the parish of Lubicz Górny)
 • Fr. Dariusz Fabisiak
  The oasis for the sick and the disabled in the diocese of Włocławek
 • Fr. Waldemar Karasiński
  Christian morality and spirituality in the sermons of fr. Marian Nassalski
 • Fr. Antoni Poniński
  The operational and identification case “Podrzegacz” [!]. The Polish People’s Republic authorities and the catholic clergy of the diocese of Włocławek as presented on the example of the life of fr. Jan Szczesiak
 • Anzelm Janusz Szteinke Ofm
  The relationship of fr. Władysław Szafrański (1908–1996) with the franciscan monastery in Włocławek
 • Fr. Kazimierz Rulka
  Reflections on browsing through the book collection of Bishop Roman Andrzejewski

Reports

 • The report on the activity of the Scientific Theological Society of the Seminary in Włocławek in the academic year 2010/2011
  – Fr. Krzysztof Graczyk, Fr. Lech Król
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach