Studia Włocławskie tom 13 (2011)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.13 (2011)

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa
 • Ks. Ireneusz Werbiński
  Świętość w nauczaniu Jana Pawła II
 • Antoni J. Nowak Ofm
  Świętość na sakramentalnej drodze życia
 • Adam Józef Sobczyk MSF
  Maryjny wymiar duchowości kapłańskiej w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater
 • Ks. Lech Król
  Świętość kapłańska na przykładzie św. Jana Vianneya
 • Ks. Tomasz Kaczmarek
  Obyczajowość małżeńska w kościele afrykańskim w czasach św. Augustyna
 • Ks. Krzysztof Graczyk
  Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa kościoła katolickiego
 • Ks. Janusz Gręźlikowski
  Instytucja separacji w prawie europejskim
 • Ks. Janusz Szulist
  Relacyjne odniesienia w teologii Bernharda Weltego jako sposób interpretacji rzeczywistości społecznej
 • Ks. Jan Nowaczyk
  Mędrca Hegezjasza propozycja śmierci

Vladislaviensia

 • Ks. Janusz Borucki
  Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej biskupa Jana Zaręby o posłudze kapłanów we wspólnocie parafialnej
 • Ks. Krzysztof Kamiński
  Przygotowanie kapłanów włocławskich do nauczania religii w pierwszej połowie XX wieku (do 1939 r.)
 • Ks. Henryk Witczak
  Świątynie w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie
 • Piotr Pawłowski
  Nagrobki gotyckie na kujawach
 • Bernardeta Iwańska-Cieślik
  Aspekty badań nad księgozbiorami członków kapituły katedralnej we Włocławku
 • Agnieszka Ciesielska
  Konserwacja XVii-wiecznego druku polskiego w oprawie pergaminowej z Biblioteki Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku
 • Ks. Zdzisław Pawlak
  Włocławski okres działalności naukowej ks. prof. Antoniego Szymańskiego
 • Łukasz Starczewski
  Tematyka liturgiczna w zachowanej korespondencji ks. Stanisława Chodyńskiego
 • Ks. Zbigniew Gmurczyk
  Dom księży emerytów w Ciechocinku za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951–1968)
 • Ks. Kazimierz Rulka
  „Ład Boży” w latach 1982–1997

Sprawozdania – wspomnienia

 • Sprawozdanie z działalności teologicznego towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku w roku 2009/2010
  – ks. Krzysztof Graczyk, ks. Lech Król
 • 65. rocznica urodzin pasterza diecezji włocławskiej biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa
 • Wspomnienie o Romualdzie Hankowskiej – ks. Kazimierz Rulka
 • Zanim przybył do diecezji włocławskiej. Prześladowania ks. Jana Świderskiego w Rosji sowieckiej – K. R.

 

CONTENTS

 • Foreword of the Most Reverend WIESŁAW MERING, Bishop of Włocławek
 • Rev. Ireneusz Werbiński
  The holiness in the teaching of John Paul II
 • Antoni J. Nowak Ofm
  The holiness in the sacramental way of life
 • Adam Józef Sobczyk Msf
  The Marian dimension of sacerdotal spirituality in the light of John Paul’s II encyclical Redemptoris Mater
 • Rev. Lech Król
  The sacerdotal sancticity exemplified by St. Jean Vianney
 • Rev. Tomasz Kaczmarek
  The Marital customs in the African Church in the times of St. Augustine
 • Rev. Krzysztof Graczyk
  The legal – social function of the parson in the light of the Catholic Church legal regulations
 • Rev. Janusz Gręźlikowski
  The institution of separation in the European Law
 • Rev. Janusz Szulist
  The relational references in Bernhard Welte’s theology as a method of interpretation of the social reality
 • Rev. Jan Nowaczyk
  The proposal of the death by the Philosopher Hegesias

Vladislaviensia

 • Rev. Janusz Borucki
  The enactments on the priestly ministry in the parochial community of the unfinished synod of the Włocławek Diocese under the lead of Bishop Jan Zaręba
 • Rev. Krzysztof Kamiński
  The preparation of the Włocławek priests for religious teaching in the first half of the XXth century (up to 1939)
 • Rev. Henryk Witczak
  The churches in the parish St. Jadwiga Śląska at Janiszewo
 • Piotr Pawłowski
  The gothic gravestones in the Kujawy region
 • Bernadeta Iwańska-Cieślik
  The aspects of the studies over the collections of books of the cathedral chapter members in Włocławek
 • Agnieszka Ciesielska
  The conservation of the Polish printings from the XVIIth century, bound in parchment, from the Library of the Higher Clerical Seminary in Włocławek
 • Rev. Zdzisław Pawlak
  The scientific activity of the rev. professor Antoni Szymański in Włocławek
 • Łukasz Starczewski
  The liturgical coverage in the letters of rev. Stanisław Chodyński
 • Rev. Zbigniew Gmurczyk
  The Old Pensioners Priests’ Home in Ciechocinek in the days of Bishop Antoni Pawłowski (1951–1968)
 • Rev. Kazimierz Rulka
  “Ład Boży” in the years 1982–1997

Reports – remembrance

 • The report of the annual activity of the Scientific Theological Society in the Higher Clerical Seminary in 2009/2010
  rev. Krzysztof Graczyk, rev. Lech Król
 • The 65th birth anniversary of the shepherd of the Włocławek Diocese, Ph.D. Bishop Wiesław Alojzy Mering
 • Remembrance of Romualda Hankowska – rev. Kazimierz Rulka
 • Before he arrived in Włocławek Diocese. The persecutions of Rev. Jan Świderski in Soviet Russia – K. R.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach