Studia Włocławskie tom 9 (2006)

Pobierz cały tom w pliku PDF: Studia Włocławskie t.9 (2006)

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego WIESŁAWA MERINGA
 • Życiorys księdza profesora Jana Nowaczyka
 • Bibliografia podmiotowa księdza profesora Jana Nowaczyka
 • KS. JAN NOWACZYK
  Koncepcja sprzeczności w logice formalnej i diamacie
 • KS. ZDZISŁAW PAWLAK
  Formy uczestnictwa człowieka we wspólnocie według Karola Wojtyły
 • KS. ANTONI SIEMIANOWSKI
  Krytyka i prawda w filozofii Edmunda Husserla
 • KS. JÓZEF M. DOŁĘGA
  Ekofilozofia – nauka na progu XXI wieku
 • KS. ANDRZEJ BOHDANOWICZ
  Transplantacje – nowy sposób miłości bliźniego. Wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne
 • KS. TOMASZ KACZMAREK
  Wyznania wiary starożytnego Kościoła
 • KS. MIECZYSŁAW KINASZCZUK
  Reinterpretacja apokatastazy jako urzeczywistnienia chrześcijańskiej nadziei w ujęciu teologii chrześcijańskiego Wschodu
 • KS. ROMAN MAŁECKI Prymat papieski we współczesnych dyskusjach ekumenicznych
 • BP BRONISŁAW DEMBOWSKI
  Ateizm – „najpoważniejszy problem naszych czasów”
 • KS. KRZYSZTOF KONECKI
  Treści teologiczno-celebracyjne obrzędów Komunii
 • HELENA SŁOWIŃSKA
  Sprawowanie Eucharystii w odbiorze świeckich uczestników liturgii
 • KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  Katecheza przygotowująca do pierwszej Komunii
 • KS. HENRYK SŁAWIŃSKI
  Ewaluacja homilii
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Nietypowe zdarzenia a rozwój człowieka
 • KS. RYSZARD KOKOSZKA
  Umieranie i śmierć Jana Pawła II znakiem dla współczesnego świata
 • KS. PIOTR GŁOWACKI
  Główne idee duchowości franciszkańskiej
 • KS. LECH KRÓL
  Znaczenie kultu Serca Jezusowego dla życia duchowego według św. Józefa S. Pelczara
 • KS. JANUSZ BORUCKI
  Kapituła katedralna i rada kapłańska – stary i nowy senat biskupa diecezjalnego. Podstawy historyczno-prawne
 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK
  Procesowe zadania promotora sprawiedliwości na etapie zaskarżenia małżeństwa i zawiązania sporu
 • KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  Ważność i aktualność czynności kanonicznych poprzedzających zawarcie małżeństwa. Sugestie i uwagi prawno-duszpasterskie
 • WALDEMAR ROZYNKOWSKI
  Wokół kanonizacji biskupa Stanisława
 • JUSTYNA OBODZIŃSKA
  Z dziejów chrześcijaństwa na ziemi wolińskiej

VLADISLAVIENSIA

 • KS. WITOLD KUJAWSKI
  Diecezja kruszwicka, jej początki i przejście do Włocławka
 • PIOTR PAWŁOWSKI
  Katalogi biskupów włocławskich
 • KS. KAZIMIERZ GÓRSKI
  Dobra biskupów włocławskich w ziemi dobrzyńskiej w świetle dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
 • WALDEMAR ROZYNKOWSKI
  Święty Stanisław BM – patron kościołów parafialnych w diecezji włocławskiej
 • KRZYSZTOF OPTOŁOWICZ
  Kult Eucharystii w miastach średniowiecznych na przykładzie miast lokacyjnych Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (XIII–XV w.)
 • KS. WOJCIECH HANC
  Z dziejów ekumenii w diecezji włocławskiej
 • KS. KAZIMIERZ RULKA
  Z dziejów ruchu charystowskiego w Polsce i w diecezji włocławskiej
 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
  Księża diecezji włocławskiej posłami i senatorami w II Rzeczpospolitej

SPRAWOZDANIA – RECENZJE

 • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2005/2006
  – ks. Zbigniew Zarembski
 • BERNARDETA IWAŃSKA-CIEŚLIK
  Książki z księgozbioru rodziny Strzemboszów i Andrzeja Lisieckiego w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W uzupełnieniu pracy Kolekcje historyczne, księgozbiory szlacheckie XVI–XVII wieku
 • Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. ks. Waldemar Witold Żurek, Kielce 2005
  – ks. Kazimierz Rulka
 • Janusz Gręźlikowski, Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Częstochowa 2005
  – Radosław Krajewski

 

CONTENS

 • Foreword of the Most Reverend WIESŁAW MERING, Bishop of Włocławek
 • The biography of the Rev. Prof. Jan Nowaczyk
 • The bibliography of the works Rev. Prof. Jan Nowaczyk
 • REV. JAN NOWACZYK
  The concept of the contradiction in formal logic and diamat
 • REV. ZDZISŁAW PAWLAK
  The forms of the participation of man in the community according to Karol Wojtyła
 • REV. ANTONI SIEMIANOWSKI
  Criticism and truth in Edmund Husserl’s philosophy
 • REV. JÓZEF M. DOŁĘGA
  Ecophilosophy – a science on the threshold of twenty first century
 • REV. ANDRZEJ BOHDANOWICZ
  Human organ transplantations – a new forms of love towards neighbour. Some medical, ethical and legislative aspects
 • REV. TOMASZ KACZMAREK
  Symbols of faith of the ancient Church
 • REV. MIECZYSŁAW KINASZCZUK
  Reinterpretations of the apocatastasis theory as a realisation of the Christian hope according to the Eastern theology
 • REV. ROMAN MAŁECKI
  Papal primacy in the contemporary ecumenical discussions
 • THE MOST REV. BRONISŁAW DEMBOWSKI
  Atheism – “the main problem of our time”
 • REV. KRZYSZTOF KONECKI
  Theological and ritual content of the Communion Rite
 • HELENA SŁOWIŃSKA
  The Holy Mass celebration seen from the lay participants perspective
 • REV. KAZIMIERZ SKOCZYLAS
  Preparatory catechesis for First Communion
 • REV. HENRYK SŁAWIŃSKI
  Homily evaluation
 • REV. IRENEUSZ WERBIŃSKI
  Unusual events and human development
 • REV. RYSZARD KOKOSZKA
  Dying and death of the pope John Paul II as a sign to the contemporary world
 • REV. PIOTR GŁOWACKI
  The main ideas of the Franciscan spirituality
 • REV. LECH KRÓL
  The meaning of the cult of Sacred Heart of Jesus for spiritual life according to St. Józef S. Pelczar
 • REV. JANUSZ BORUCKI
  Cathedral Chapter and Priestly Council – an old and new diocesan bishop’s senate. Historical and legislative aspects
 • REV. KRZYSZTOF GRACZYK The lawsuit tasks of the promotor of justice at the stage of the challenging the validity of a marriage and joinder of the issue
 • REV. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
  The importance and topicality of the canonical actions preceding the act of contracting matrimony
 • WALDEMAR ROZYNKOWSKI
  About the canonisation of St. bishop Stanisław
 • JUSTYNA OBODZIŃSKA
  From the history of Christianity in Wolin region

VLADISLAVIENSIA

 • REV. WITOLD KUJAWSKI
  Kruszwica diocese, its origin and translocation to Włocławek
 • PIOTR PAWŁOWSKI
  The records of the bishops of Włocławek
 • REV. KAZIMIERZ GÓRSKI
  The properties of the bishops of Włocławek in Dobrzyń region in the light of the documents of the Diocesan Archive in Włocławek
 • WALDEMAR ROZYNKOWSKI
  St. Stanisław BM – patron of the parish churches in Włocławek diocese
 • KRZYSZTOF OPTOŁOWICZ
  Cult of the Holy Eucharist in medieval towns on the example of Kujawy and Dobrzyń region towns (XIII–XV century)
 • REV. WOJCIECH HANC
  From the history of ecumenical movement in Włocławek diocese
 • REV. KAZIMIERZ RULKA
  From the history of “charist movement” in Poland and Włocławek diocese
 • REV. JÓZEF DĘBIŃSKI
  The priest of the Włocławek diocese – Members of Parliament and Senators in the Second Rzeczpospolita

REPORTS – REVIEWS

 • The reports of the activity of the Scientific Theological Association of the Seminary in Włocławek in the year 2005/2006 – Rev. Zbigniew Zarembski
 • BERNARDETA IWAŃSKA-CIEŚLIK
  The books from the Strzembosz family and Andrzej Lisiecki book collection gathered in the Library of the Diocesan Seminary in Włocławek. A supplement to the work: Kolekcje historyczne, księgozbiory szlacheckie XVI–XVII wieku [Historical collections, book collections of noble families in XVI–XVII century]
 • Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. ks. Waldemar Witold Żurek, Kielce 2005 [Libraries of the Catholic Church in Poland. Guide, ed. by Rev. Waldemar Żurek, Kielce 2005] – Rev. Kazimierz Rulka
 • Janusz Gręźlikowski, Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Częstochowa 2005 [Janusz Gręźlikowski, What next after divorce? Priests and lay people in the front of the non-sacramental marriages and canonical process of the validity of marriage, Częstochowa 2005] – Radosław Krajewski
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Więcej o ciasteczkach